Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet

Remissvar på SOU 2017:80, 15 februari 2018

 Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående betänkande.

Det kan inledningsvis konstateras att vissa av diskrimineringsgrunderna i 1 kap 1 § diskrimineringslagen även utgör känsliga personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, nämligen etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och sexuell läggning. Det finns risk för att behandling av sådana uppgifter leder till diskriminering, exempelvis i kontakter mellan myndigheter och allmänhet. De frågeställningar som behandlas i betänkandet har således vissa beröringspunkter med DO:s verksamhetsområde. DO:s remissvar är avgränsat till frågor som på detta sätt kan ha relevans för myndighetens verksamhet.

DO anser att utökade möjligheter för myndigheter att behandla känsliga personuppgifter måste föregås av ingående analys av konsekvenserna ur ett integritetsperspektiv, liksom av de risker för diskriminering som detta kan medföra.

Mot den bakgrunden anser DO att tillämpningsområdet av det undantag som förslås införas i 2 kap 4 § och 3 kap 6 § gällande användning av särskilda beteckningar för identifiering av en viss ärendetyp som sökbegrepp saknar tydlig avgränsning och att undantaget därför kan riskera att få en vidare tillämpning än vad som avsetts. Det förefaller inte omöjligt att beteckningar för identifiering av ärendetyper skulle kunna användas på ett sätt som i praktiken skulle ge väldigt omfattande möjligheter att göra sökningar på de skyddade områdena.

Även bestämmelsen i 3 kap 5 § om möjligheten att behandla känsliga personuppgifter i bild kan riskera att få en större omfattning än avsett. Känsliga personuppgifter förekommer i stor utsträckning i form av bilder utöver de exemplen som anges i betänkandet vilket kan leda till att bestämmelsen kan få en vidare tillämpning än vad som förefaller vara avsikten.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2017/534) har fattats av Rickard Appelberg efter utredning och förslag från Carl Lind.

Rickard Appelberg, enhetschef rättsenheten samhällsliv och utbildningsväsende

Carl Lind, utredare

 

Tillbaka till toppen