Skolverkets förslag till reviderade allmänna råd med kommentarer om mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan

Remissvar på Dnr. 2017:01384 , 4 september 2018

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har anmodats att yttra sig över ovanstående förslag. DO avgränsar sina yttranden till sådana frågor som kan ha relevans för DO:s verksamhetsområde. DO har givet detta följande synpunkter.

Avsaknaden av ett diskrimineringsperspektiv

En viktig förutsättning för ett mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola och för antagning till gymnasiesärskolans nationella program fritt från diskriminering är att såväl utrednings- och urvals- som beslutsprocesser sker på sakliga grunder och på ett likvärdigt sätt oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Det är därför angeläget att såväl huvudmän, rektorer, lärare och inte mist elever och vårdnadshavare har kännedom om att diskrimineringsförbudet enligt
2 kap. 5 § DL gäller även i samband med mottagandet i grundsärskola och gymnasiesärskola samt vid urval och antagning till gymnasiesärskolans nationella program. DO noterar att denna bestämmelse varken omnämns eller förtydligas i de allmänna råden.

Urval till gymnasiesärskolans nationella program med offentlig huvudman

DO vill påpeka vikten av att bedömningar av enskilda elevers möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen som huvudmännen enligt de allmänna råden kan komma att genomföra vid urvalet till gymnasiesärskolans nationella program sker utan diskriminering, det vill säga utan risk för missgynnande som har samband med någon eller några av diskrimineringsgrunderna.

Det hade därför varit önskvärt att i konsekvensanalysen, också utifrån ett diskrimineringsperspektiv, belysa urvalet till nationella program.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2018/355) har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Magdalena Sievers.

Lovisa Strömberg
Chef för utvecklings- och analysenheten

Magdalena Sievers
Utredare

Tillbaka till toppen