Skolverkets förslag till allmänna råd med kommentarer om betyg och betygsättning

Remissvar på Dnr 2018:592 , 7 augusti 2018

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har anmodats att yttra sig över ovanstående förslag. DO avgränsar sina yttranden till sådana frågor som kan ha relevans för DO:s verksamhetsområde. DO har givet detta följande synpunkter.

Sammanfattning

DO välkomnar det remitterade förslaget. Myndigheten vill dock uppmärksamma om avsaknaden av ett diskrimineringsperspektiv i de allmänna råden. Vidare anser DO att det finns behov av att redan i avsnitt 1 i de nya allmänna råden förtydliga skollagens bestämmelser avseende extra anpassning och särskilt stöd.

Avsaknaden av ett diskrimineringsperspektiv

En viktig förutsättning för betygsättning fri från diskriminering är att den sker på sakliga grunder och på ett likvärdigt sätt oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Det därför angeläget att såväl huvudmän, rektorer, lärare och inte mist elever och vårdnadshavare har kännedom om att de bestämmelser i diskrimineringslagen (DL) som rör skollagsreglerad verksamhet gäller även i samband med betygsättning. DO noterar att diskrimineringsförbudet i 2 kap. DL och bestämmelserna om arbetet med aktiva åtgärder i 3 kap. DL varken omnämns eller tydliggörs i förslaget. DO har också tidigare påpekat detta i sitt yttrande avseende Skolverkets förslag till allmänna råd om bedömning och betygsättning i gymnasieskolan (LED 2012/62).  

Synpunkter på avsnitt 1: Inför betygsättning

I syfte att bidra till att förebygga diskriminering i form av bristande tillgänglighet och att ge förutsättningar för elever med funktionsnedsättning att få betyg som motsvarar deras prestationsförmåga anser DO att det vore önskvärt att bestämmelserna som rör extra anpassning och särskilt stöd enligt 3 kap. §§ 5a-7 i skollagen på ett tydligare sätt lyfts fram också i det första avsnittet. De nämns visserligen i kommentaren i avsnitt 3, men det är angeläget att lärare har dessa i åtanke redan vid arbetet inför betygsättningen, så att eventuella behov upptäcks och adekvata stöd- och anpassningsåtgärder sätts in i god tid.

Övrigt

Slutligen vill DO lyfta att förslagen i konsekvensanalysen behandlas utifrån ett jämställdhets- och funktionshinderperspektiv. DO anser att det hade varit önskvärt att konsekvensanalysen gjorts också utifrån ett samlat diskrimineringsperspektiv.

Beslut i detta ärende (LED 2018/279) har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Magdalena Sievers.

 

Lovisa Strömberg, chef för utvecklingsenheten

Magdalena Sievers, utredare

Tillbaka till toppen