Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet tillämpad programmering i gymnasieskolan, inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år

Remissvar på SKOLFS 2017:49, 13 juni 2018

Diskrimineringsombudsmannen har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen i remissen.

Beslut i detta ärende har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Anna Ericsson.

Lovisa Strömberg, chef för utvecklingsenheten

Anna Ericsson, utredare

Tillbaka till toppen