Rättssäkerhetsgarantier och hemliga tvångsmedel

Remissvar på SOU 2018:61, 7 november 2018

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har uppmanats att yttra sig över betänkandet ovan. DO avgränsar sina yttranden till sådana frågor som kan ha relevans för myndighetens ansvarsområde. Med denna utgångspunkt har DO inga synpunkter på de förslag som presenteras i betänkandet.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2018/365) har fattats av diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg efter utredning och förslag från Cecilia Asklöf. I den slutliga handläggningen har också chefsjuristen Mattias Falk deltagit.

Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman

Cecilia Asklöf, utredare

Den remitterade utredningen

Tillbaka till toppen