Ny möjlighet till uppehållstillstånd

Remissvar på Ju2018/00750/L7, 16 februari 2018

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående utkast till lagrådsremiss. DO avgränsar sina yttranden till sådana frågor som kan ha relevans för myndighetens verksamhetsområde. DO har givet detta inga synpunkter på de förslag som presenteras i utkastet till lagrådsremiss.
Beslut i detta ärende har fattats av diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg efter utredning och förslag från Anna Werner. I den slutliga handläggningen har också chefsjurist Mattias Falk, enhetschef Lovisa Strömberg och biträdande enhetschef Carolina Stiwenius deltagit.

Agneta Broberg
Diskrimineringsombudsman

Anna Werner
Utredare

Tillbaka till toppen