Mindre eller obetydliga fel gällande villkoren för arbetstillstånd

Remissvar på Ds 2017:64, 15 januari 2018

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig avseende ovanstående departementspromemoria.

DO har utifrån sitt uppdrag inte några synpunkter på förslaget i promemorian.
Beslut i detta ärende (LED 2017/594) har fattats av Annika Höög efter utredning och förslag från Dominika Borg Jansson.

Den remitterade utredningen

Tillbaka till toppen