Med tillit växer handlingsutrymmet och En lärande tillsyn

Remissvar på SOU 2018:47 och SOU 2018:48, 29 oktober 2018

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över huvudbetänkandet Med tillit växer handlingsutrymmet (SOU 2018:47) och delbetänkandet En lärande tillsyn (SOU 2018:48).

Med tillit växer handlingsutrymmet (SOU 2018:47)

DO delar de analyser som presenteras i huvudbetänkandet och den syn på vad som bör känneteckna ändamålsenlig styrning och ledning inom offentlig sektor.
De analyser som presenteras i betänkandet handlar i grunden om förhållningssätt, strukturer och mönster som under lång tid genererat problem och hinder för ändamålsenlig styrning och ledning av offentlig verksamhet. Ett nytt synsätt på ledning och styrning, med utgångspunkt i det övergripande syftet med offentlig verksamhet och förutsättningarna för att bedriva densamma, är därför av stor vikt. Det kommer att krävas ett omfattande arbete för att omsätta betänkandets intentioner i praktiken. DO vill därför betona det väsentliga i att analysera vad som är nödvändiga förutsättningar på olika nivåer för att önskad utveckling och realisering ska kunna ske. DO vill också betona det väsentliga i att utveckla system för uppföljning, med syfte att säkerställa implementering.
Med detta sagt, är DO överlag positiv till de förslag och rekommendationer som föreslås i betänkandet. Myndigheten avstår från att kommentera förslagen på en mer detaljerad nivå.

En lärande tillsyn (SOU 2018:48)

Tillitsdelegationen föreslår att regeringen i en skrivelse till riksdagen förtydligar tillsynens syfte och inriktning på områdena vård, skola och omsorg. I kapitel 7 i betänkandet konstateras bland annat, inom ramen för det förslaget, att dialog och samskapande utgör viktiga metoder för att främja utveckling. Tillitsdelegationen bedömer i det sammanhanget att ett sätt för tillsynen att bidra mer till lärande och utveckling i granskade verksamheter är att öka inslagen av muntlig dialog på bekostnad av skriftlig och att förskjuta tyngdpunkten något från bedömningen och beslutet till övriga delar av tillsynsprocessen.

Även om ambitionen att utforma en tillsyn som bidrar mer till verksamhetsutveckling framstår som lovvärd, konstaterar DO i egenskap av tillsynsmyndighet att betänkandet saknar en analys av hur förslagen förhåller sig till de förvaltningsrättsliga ramarna för tillsyn. Med hänsyn till tillsynens karaktär av offentlig maktutövning framstår en sådan analys som särskilt angelägen, inte minst i förhållande till förvaltningslagen (2017:900) och myndighetsförordningen (2007:515). Eftersom det inte utan vidare kan antas att förslagen i alla delar är oproblematiska i detta hänseende torde en sådan analys vara nödvändig om det bedöms vara önskvärt att gå vidare med förslaget.

DO har inga synpunkter på de två lagändringar som föreslås i delbetänkandet.
Beslut i detta ärende har fattats av Agneta Broberg efter utredning och förslag från organisationspsykologen Kerstin Thunberg och utredaren Gustav Staaf. I den slutliga handläggningen har stabschefen Katarina Rydberg, enhetscheferna Lovisa Strömberg, Martin Mörk och Peter Wråke samt chefsjuristen Mattias Falk deltagit.

Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman

Kerstin Thunberg, organisationspsykolog

Gustav Staaf
Utredare

Tillbaka till toppen