Makars, registrerade partners och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer

Remissvar på SOU 2017:90, 22 februari 2018

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats yttra sig över förslagen i betänkandet. DO:s remissvar är avgränsat till frågor som berör DO:s verksamhetsområde.

DO:s utgångspunkt är att särbehandling på grund av sexuell läggning inte är förenligt med icke-diskrimineringsprincipen. Någon åtskillnad i äktenskapets rättsverkningar bör således inte göras för samkönade respektive olikkönade par. Denna princip bör i största möjliga mån upprätthållas även vid utformning och tillämpning av regler av internationell privaträttslig karaktär. Mot denna bakgrund, och på de i betänkandet angivna skälen, ställer sig DO bakom utredningens uppmaning till regeringen att verka för att de nordiska staterna avger ett gemensamt tolkningsuttalande som klargör att konventionsstaterna nu gemensamt uppfattar att även samkönade makar omfattas av de nordiska äktenskaps- respektive arvskonventionernas regler.

Med hänsyn till bedömningen att samkönade äktenskap numera omfattas av de nordiska äktenskaps- respektive arvskonventionerna väcker utredningen frågan om undantaget för äktenskap ingångna mellan samkönade par i förordningen (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap (NÄF) överhuvudtaget kan behållas. Enligt DO:s uppfattning finns det anledning att snarast bereda denna fråga och se över om 23 § NÄF kan tas bort från förordningen.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2017/545) har fattats av Agneta Broberg efter utredning och förslag från Anna Werner. I den slutliga handläggningen har också chefsjuristen Mattias Falk och biträdande enhetschef Carolina Stiwenius deltagit.

 

Agneta Broberg, Diskrimineringsombudsman

Anna Werner, Utredare

Tillbaka till toppen