Läsdelegationens betänkande Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället,

Remissvar på SOU 2018:57 , 26 oktober 2018

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har anmodats att yttra sig över ovanstående betänkande. DO avgränsar sina yttranden till sådana frågor som kan ha relevans för DO:s verksamhetsområde.

DO ser positivt på delegationens strävan att i sitt arbete beakta barns och ungas perspektiv och att presentera förslag som är relevanta för alla barn oavsett förutsättningar och behov. DO vill dock uppmärksamma att delegationens tillvägagångssätt vid framtagandet av förslagen i sig inte utgör någon garant för att skapa förutsättningar som är likvärdiga för alla barn oavsett kön, könsidentitet eller -uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller ålder. För att kunna uppnå detta behövs ett arbetssätt som konsekvent beaktar samtliga diskriminerings-grunder.

Beslut i detta ärende har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Magdalena Sievers.

Lovisa Strömberg, chef för utvecklingsenheten

Magdalena Sievers, utredare

Tillbaka till toppen