Långsiktigt stöd till det civila samhället

Remissvar på Ds 2018:13, 20 augusti 2018

Diskrimineringsombudsmannens remissvar är avgränsat till frågor som berör DO:s verksamhetsområde. Med detta som utgångspunkt avger DO följande yttrande över promemorian. DO ställer sig positiv till promemorians samtliga förslag och hänvisar även till DO:s remissvar gällande SOU 2016:13 angående behov av långsiktighet för det civila samhällets organisationer.

Beslut i detta ärende (LED 2018/227) har fattats av Diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg efter utredning och förslag från Sara Lundgren. I den slutliga handläggningen har även enhetschef Lovisa Strömberg deltagit.

Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman

Sara Lundgren, utredare

Den remitterande utredningen

Tillbaka till toppen