Kommittémotion samt förslaget till ändring i regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken

Remissvar på 2017/18:4088, 15 maj 2018

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats yttra sig över ovanstående motion jämte lagförslag. Mot bakgrund av myndighetens uppdrag saknar DO anledning att särskilt yttra sig över det remitterade underlaget. DO hänvisar i övrigt till tidigare yttrande avseende promemorian Reformerade stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning (Ds 2015:58).

Beslut

Beslut i detta ärende har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Olle Andersson Brynja.

Lovisa Strömberg, chef för utvecklingsenheten

Olle Andersson Brynja, utredare                                                                     

 

 

                                                                    
Tillbaka till toppen