Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkringen

Remissvar på SOU 2017:101, 23 februari 2018

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående betänkande samt förslag enligt bilagan. DO avgränsar yttrandet till frågor av relevans utifrån myndighetens verksamhetsområde.

DO har inget att erinra mot betänkandets förslag avseende 11 kap. 4 § socialförsäkringsbalken (SFB) och 1 § föräldraledighetslagen (1995:584).
Beträffande förslaget enligt bilagan om förändringen i 12 kap. 17 § SFB, konstaterar DO att förslaget innebär en förbättring jämfört med dagens bestämmelser. DO är dock av den uppfattningen att föräldraförsäkringen bör individualiseras, utan möjlighet att avstå dagar. DO har för avsikt att utveckla skälen för detta i samband med remissvaret gällande återstående delen av betänkandet.

Beslut i detta ärende (LED 2018/57) har fattats av Agneta Broberg efter utredning och förslag från Anna Ericsson. I den slutliga handläggningen har också enhetschefen Lovisa Strömberg deltagit.

Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman

Anna Ericsson, utredare

Tillbaka till toppen