Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism

Remissvar på SOU 2018:65, 27 november 2018

DO har anmodats att yttra sig över aktuellt betänkande. DO avgränsar sina yttranden till sådana frågor som kan ha relevans för myndighetens ansvarsområde. DO har givet detta inga synpunkter på de förslag som presenteras i betänkandet.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2018/379) har fattats av diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg efter utredning och förslag från utredaren Emmah Edström. I den slutliga beredningen har även biträdande chefen Carolina Stiwenius deltagit.

Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman

Emmah Edström, utredare

Den remitterade utredningen

Tillbaka till toppen