ILO:s rekommendation (nr 205) om sysselsättning och anständigt arbete för fred och motståndskraft, 2017 (Employment and Decent Work for Peace and Resilience Recommendation, 2017 (No. 205))

Remissvar 10 januari 2018

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig avseende ovanstående rekommendation.

DO:s remissyttrande är avgränsat till frågor som berör myndighetens verksamhetsområde. Med detta som utgångspunkt avger DO följande yttrande.

DO välkomnar den aktuella ILO-rekommendationen, men bedömer inte att rekommendationen föranleder något behov av lagändring avseende diskrimineringslagen. DO har inte några synpunkter avseende den svenska översättningen.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2017/512)  har fattats av Agneta Broberg efter utredning och förslag från utredaren Mira Hjelm Östh. I den slutliga handläggningen har också enhetschefen Peter Wråke och utredaren Annika Höög deltagit.

Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman

Mira Hjelm Östh, utredare

 

Tillbaka till toppen