ILO Report (V) 1 Ending violence and harassment in the world of work, (108th Session, 2019)

Remissvar 5 oktober 2018

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har ombetts att yttra sig över ovanstående rapport med förslag till två nya ILO-instrument som tar sikte på att stoppa våld och trakasserier i arbetslivet.

DO välkomnar initiativet och ser i huvudsak positivt på de skrivningar som föreslås. DO vill även understryka behovet av att ytterligare åtgärder inom detta område vidtas, både på global och nationell nivå. Det är av yttersta vikt att säkerställa att våld och trakasserier inte utestänger människor från arbetslivet.

Förslaget till konvention (Proposed convention concerning the elimination of violence and harassment in the world of work)

DO vill uppmärksamma behovet av att konventionen ges ett innehåll som säkerställer att hbtq-perspektivet tas om hand, samt att våld och trakasserier mot hbtq-personer omfattas av konventionens – respektive rekommendationens – tillämpningsområde.

Förslaget till rekommendation (Proposed recommendation concerning the elimination of violence and harassment in the world of work)

Enligt DO:s uppfattning är det angeläget att säkerställa att den uppräkning av ”vulnerable groups” som finns i den föreslagna rekommendationen, punkten 12, ses som exemplifierande och inte som uttömmande. Vilka grupper som är sårbara/utsatta är inte något statiskt fenomen, utan kan variera över tid.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2018/369) har fattats av Peter Wråke efter utredning och förslag från Mira Hjelm Östh. I den slutliga beredningen av ärendet har även chefsjuristen Mattias Falk och enhetschefen Lovisa Strömberg deltagit.

Peter Wråke, enhetschef rättsenhet arbetsliv

Mira Hjelm Östh, utredare

Tillbaka till toppen