Hemlig dataavläsning – ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet

Remissvar på SOU 2017:89, 19 februari 2018

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över aktuellt delbetänkande. DO avgränsar sina yttranden till sådana frågor som kan ha relevans för myndighetens ansvarsområde. DO har givet detta inga synpunkter på de förslag som presenteras i betänkandet.

Beslut i detta ärende (LED 2017/570) har fattats av diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg efter utredning och förslag från utredaren Emmah Edström. I den slutliga beredningen har även biträdande enhetschef Carolina Stiwenius deltagit.

Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman

Emmah Edström, utredare

Den remitterade utredningen

Tillbaka till toppen