Genomförande av terrorismdirektivets brottsofferbestämmelser

Remissvar på (Ds 2018:22) , 25 september 2018

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående departementspromemoria. Diskrimineringsombudsmannen har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på de förslag som presenteras i departementspromemorian.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2018/346) har fattats av Peter Wråke efter utredning och förslag från Sara Lemouré.

Peter Wråke
Enhetschef

Sara Lemouré
Utredare

Den remitterade utredningen

Tillbaka till toppen