Genomförande av student -och forskardirektivet

Remissvar på Ds 2018:37, 5 november 2018

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående utredning.

DO har inga specifika synpunkter att redovisa med anledning av förslaget.
Beslut i detta ärende har fattats av Peter Wråke efter utredning och förslag från Jamal Nijim.

Peter Wråke, enhetschef

Jamal Nijim. utredare

Tillbaka till toppen