Förutsättningar för vissa särskilda boendeformer för äldre

Remissvar på Ds 2017:68, 30 januari 2018

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående promemoria. DO avgränsar sina yttranden till sådana frågor som har relevans för DO:s verksamhetsområde. DO har givet detta inga synpunkter på de förslag som presenteras i denna promemoria.

Beslut i detta ärende (LED 2018/12) har fattats av enhetschefen Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från utredaren Olle Andersson Brynja.

Lovisa Strömberg, Chef för Utvecklingsenheten

Olle Andersson, Brynja Utredare

Den remitterade utredningen

Tillbaka till toppen