Förslag till reviderad läroplan för förskolan

Remissvar på Skolverket Dnr 2017:783, 2 februari 2018

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående förslag. DO avgränsar sina yttranden till sådana frågor som kan ha relevans för DO:s verksamhetsområde. DO har givet detta följande synpunkter.

Sammanfattning

DO kan inte ställa sig bakom förslaget eftersom det saknar ett tydligt diskrimineringsperspektiv. Det faktum att förskolors skyldighet att inom verksamheten bedriva ett aktivt arbete med att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, varken tydliggörs eller definieras i förslaget, riskerar att på ett inte obetydligt sätt påverka barns tillgång till en likvärdig utbildning.

Synpunkter på del 1

DO vill kommentera förslaget i konsekvensutredningen om att läroplanen inte ska hänvisa till diskrimineringslagen. Då regeringen inte har tagit något beslut om överflyttning av diskrimineringslagens bestämmelser om det skollagsreglerade området till skollagen, är det synnerligen beklagligt att det inte görs någon hänvisning till diskrimineringslagen (DL) när det samtidigt saknas ett tydligt diskrimineringsperspektiv i förslaget till reviderad läroplan.

I regeringens uppdrag om en översyn av läroplanen för förskolan lyfts att den nu gällande läroplanen inte tar upp den strukturella nivån vad gäller jämställdhetsarbete. Vidare skriver regeringen att "ett aktivt arbete med jämställdhet och normkritiska perspektiv behövs för att synliggöra eventuella förhållningssätt och bemötande av barnen samt bidra till ett förändringsarbete" och att läroplanens skrivningar om jämställdhet därför behöver tydliggöras. Även om ett ökat fokus på jämställdhet är välkommet, vill DO framhålla att samma ansträngningar behövs för att synliggöra utbildningsanordnares skyldigheter enligt diskrimineringslagen. Det är därför angeläget att diskrimineringsförbudet i 2 kap. DL och förskolans skyldighet att bedriva ett arbete med aktiva åtgärder enligt 3 kap. DL tydligt framgår. I det aktuella förslaget nämns aktiva åtgärder på två ställen men ingenstans redogörs för vad kravet på ett sådant arbete innebär.

DO har vid ett samverkansmöte med Skolverket framfört synpunkter på att förslaget inte tar upp de skyddade diskrimineringsgrunderna i samband med att diskriminering nämns, något som nu gällande läroplan för förskolan gör. DO har även föreslagit att DL:s definition av vad diskriminering är bör föras in i läroplanen.

Synpunkter på del 2

DO menar att förslagets ensidiga fokus på jämställdhetsarbete riskerar att gå ut över arbetet med att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.

Medan det av skrivningarna om jämställdhet står klart att förskolläraren ska ansvara för att "aktivt inkludera jämställdhetsperspektiv..." och att alla i arbetslaget "medvetet och aktivt ska arbeta med jämställdhet" är formuleringen avseende aktiva åtgärder att alla i arbetslaget ska "samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling". I avsnitt 2.8 som tar upp förskolechefens ansvar framgår att förskolechefen har ett särskilt ansvar för att förskolans arbete med aktiva åtgärder mot diskriminering och kränkande behandling blir dokumenterade.

DO har i samband med samverkansmöten med Skolverket även framfört behovet av förtydliganden kring förskolechefens ansvar för att det i verksamheten bedrivs ett arbete med aktiva åtgärder. DO vill understryka att ansvaret innebär mer än att enbart dokumentera det arbete som bedrivs. DO skulle därutöver gärna se att det av läroplanen framgår att arbetet med aktiva åtgärder ska bedrivas i fyra steg.

Utbildningsanordnare ska enligt DL

  • undersöka om det finns risker för diskriminering – inklusive trakasserier och sexuella trakasserier – eller repressalier (bestraffning) eller andra hinder för barns lika rättigheter och möjligheter
  • analysera orsakerna till de risker och hinder som har upptäckts
  • åtgärda – genomföra åtgärder för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter
  • följa upp och utvärdera arbetet

Arbetet ska genomföras och dokumenteras fortlöpande.

Barns delaktighet och inflytande 

Under avsnitt 2.3 om barns delaktighet och inflytande vill DO återigen påpeka att användandet av begrepp som flickor och pojkar kan innebära en risk att upprätthålla och förstärka ett binärt könstänkande. Skolverket har i konsekvensutredningen avvisat denna synpunkt genom att hänvisa till att det finns två juridiska kön och att Skolverket därför inte har möjlighet att ange ytterligare könstillhörigheter i läroplanen. DO anser inte att det argumentet talar emot en skrivning som innebär att alla som ingår i arbetslaget ska säkerställa att alla barn, oavsett kön, får lika stort inflytande över och utrymme i utbildningen. Det gör att de barn som varken identifierar sig som pojke eller flicka också synliggörs i läroplanen. DO vill dock tydliggöra att det naturligtvis är viktigt att förskolan i enlighet med DL arbetar med att alla elever, oavsett diskrimineringsgrund, ska ha tillgång till lika rättigheter och möjligheter i utbildningen.

Beslut

Beslut i detta (LED 2017/593) ärende har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Anna Ericsson.

Lovisa Strömberg, chef för utvecklingsenheten

Anna Ericsson, utredare

Tillbaka till toppen