Förslag till ändringar i läroplaner vad avser jämställdhet

Remissvar 28 augusti 2018

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående förslag. DO avgränsar sina yttranden till sådana frågor som rör för DO:s verksamhetsområde. DO har givet detta följande synpunkter.

DO har inga invändningar mot de föreslagna ändringarna. DO ser det som positivt att Skolverket har valt att använda könsneutrala formuleringar i syfte att inte exkludera personer som inte identifierar sig som män eller kvinnor. DO är också positiv till att elevers avståndstagande från diskriminering införs som ett mål i gymnasie- och gymnasiesärskolan. DO välkomnar även kraven på att skolan ska motverka könsmönster som begränsar mänskors livsval och livsvillkor, vilka överensstämmer bra med diskrimineringslagens (2008:567) krav på aktiva åtgärder.

DO delar dock de farhågor som lyfts fram i Skolverkets konsekvensutredning om att det skapas en obalans när en diskrimineringsgrund på detta sätt lyfts fram och att detta kan riskera att påverka arbetet utifrån övriga grunder negativt. Särskilt påtagligt är detta under rubriken En likvärdig utbildning där utbildningsanordnarens skyldighet att arbeta främjande framhålls utifrån endast en av diskrimineringsgrunderna. Även som det saknas möjlighet att inom ramen för det aktuella uppdraget utveckla övriga diskrimineringsgrunder på samma sätt som gjorts med kön anser DO att det bredare främjandeuppdraget enligt diskrimineringslagen ändå bör framhållas. Några hinder att inom ramen för detta uppdraget göra ett sådant förtydligande tillägg torde inte heller finnas. DO anser därför att det aktuella avsnittet bör kompletteras med ytterligare ett stycke enligt nedan.

Skolan/Vuxenutbildningen ska arbeta förebyggande och främjande för att motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Beslut i detta ärende (LED 2018/295) har fattats av Agneta Broberg efter utredning och förslag från Carl Lind. I den slutliga handläggningen har också enhetschefen Lovisa Strömberg och chefsjuristen Mattias Falk deltagit.

Agneta Broberg, DO

Carl Lind, utredare

Tillbaka till toppen