Förslag till ändringar i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

Remissvar på Fi 2018/01151/BATOT, 8 maj 2018

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående förslag.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) ser generellt positivt på förslagen till ändringar. DO vill dock lämna synpunkter på den del av förslaget som innebär att myndigheter som handlägger ett stort antal ärenden även ska redovisa antal och styckkostnader fördelade på ärendeslag. Definitionen av vad som menas med "stort antal" behöver förtydligas och detsamma gäller i vilket avseende sådana prestationer äger relevans i förhållande till myndighetens uppdrag.

Beslut i detta ärende har fattats av diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg efter utredning och förslag från tf. enhetschef Maria Oygun. I den slutliga handläggningen har också stabschefen Katarina Rydberg deltagit.

Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman

Maria Oygun, ekonomiansvarig

Tillbaka till toppen