Förslag till ändring i föreskrifter om hantering och genomförande av nationella prov

Remissvar på SKOLFS 2013:19, 30 oktober 2018

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats yttra sig över ovanstående förslag till ändringar i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:19). DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslaget.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2018/430) har fattats av diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg efter utredning och förslag från utredaren Patricia Isakson Rivas. I den slutliga handläggningen har också enhetschefen Peter Wråke deltagit.

Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman

Patricia Isakson Rivas, utredare

Tillbaka till toppen