Förslag från Skolverket

Om stadieindelad timplan för grundsärskolan, specialskolan respektive sameskolan och föreskrifter om grundsärskolans kursplaner samt kunskapskrav i årskurs 3 i grundsärskolan

Remissvar på Skolverket Dnr 2017:782, 9 februari 2018

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående förslag. DO avgränsar sina yttranden till sådana frågor som kan ha relevans för DO:s verksamhetsområde. DO har givet detta följande synpunkter.

Det framgår av förslagen att undervisningstiden för elevens val minskas till förmån för annan undervisning. DO har inte kunnat utläsa av underlaget huruvida detta får konsekvenser för modersmålsundervisningen. DO vill betona betydelsen av modersmålsundervisningen och att den minskade undervisningstiden för elevens val inte görs på bekostnad av modersmålsundervisningen och möjligheten att nå dess kunskapskrav.

Beslut i detta ärende (LED 2018/48 ) har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Anna Ericsson.

Lovisa Strömberg, chef för utvecklingsenheten

Anna Ericsson, utredare

Tillbaka till toppen