Forska tillsammans – samverkan för lärande och förbättring

Remissvar på (SOU 2018:19) , 10 juli 2018

Diskrimineringsombudsmannens remissvar är avgränsat till frågor som berör DO:s verksamhetsområde. Med detta som utgångspunkt avger DO följande yttrande.

DO är generellt positiv till att utredningen har utgått från att praktiknära forskning är tydligt kopplad till att förbättra undervisningen så att varje barn/elev/student ges likvärdiga möjligheter att utveckla sina förmågor och bygga kunskap och förståelse för ett livslångt lärande. DO är också generellt positiv till utredningens påpekande att praktiknära forskning bör ligga till grund för arbetet med att utveckla och förbättra undervisningen i skolan och i lärar- och förskollärarutbildningarna så att barns, elevers och studenters lärande
stärks.

DO vill dock lyfta fram behovet av att särskilt ta i beaktande hur den praktiknära forskningen kan bidra till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter i skolan. Dessutom vill DO framföra att vikten av att anlägga ett diskrimineringsperspektiv också vid genomförandet av praktiknära forskning.

DO är också generellt positiv till de rekommendationer som utredningen föreslår till huvudmän, lärosäten med lärar- och förskollärarutbildningar samt till regeringen.

Beslut

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från utredaren Ann Frisell Ellburg.

Lovisa Strömberg, tf. enhetschef för analysenheten

Ann Frisell Ellburg, utredare

Tillbaka till toppen