Förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning

Remissvar på SOU 2018:30, 28 juni 2018

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över aktuellt betänkande. DO avgränsar sina yttranden till sådana frågor som kan ha relevans för myndighetens ansvarsområde. DO har givet detta inga synpunkter på de förslag som presenteras i betänkandet.

Beslut

Beslut i detta ärende (2018/200) har fattats av tillförordnade enhetschefen Peter Wråke efter utredning och förslag från utredaren Emmah Edström.

 

 

Peter Wråke, tillförordnad enhetschef rättsenheten samhällsliv och utbildningsväsende

Emmah Edström, utredare

Den remitterade utredningen

Tillbaka till toppen