Följdändringar till ändrade mediegrundlagar

Remissvar på Ds 2017:57, 26 januari 2018

Diskrimineringsombudsmannen har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen som lämnas i departementspromemorian.

Beslut i detta ärende (LED 2017/546) har fattats av Rickard Appelberg efter utredning och förslag från Carl Lind.

Rickard Appelberg, enhetschef rättsenheten samhällsliv och utbildningsväsende

Carl Lind, Utredare

Tillbaka till toppen