EU-kommissionens förslag COM (2018) 372-375, 382, 390 och 471-473

Remissvar 7 september 2018

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående remiss.

DO har huvudsakligen inga synpunkter på förslagen eller materialet i förslagen.

DO noterar dock att minoriteten romer särskilt lyfts fram i förslag om Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska socialfonden+, COM (2018) 382, och vill i det sammanhanget framhålla att alltför generaliserande skrivningar om romer som en marginaliserad grupp kan bidra till ytterligare stigmatisering och att skrivningarna tydligare kunde ta sikte på åtgärder som syftar till att motverka diskriminering av romer och åtgärder för att säkerställa romers tillgång till lika rättigheter och möjligheter.[1]

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2018/330) har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Lars Lindgren.

Lovisa Strömberg, chef för utvecklingsenheten

Lars Lindgren, expert[1] Se exempelvis skrivningarna i Bakgrund på sid 1, Skäl 18 sid 19 och i Bilagor på sid 1 och 4.

Tillbaka till toppen