EU-direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten

Remissvar på Ju2018/02783/L6, 20 augusti 2018

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående förslag till EU-direktiv. DO har utifrån sitt verksamhetsområde inga synpunkter på det aktuella förslaget.

Beslut i detta ärende (LED 2018-316) har fattats av Peter Wråke efter utredning och förslag från Charlotta Lindeberg.

Peter Wråke, chef rättsenhet arbetsliv

Charlotta Lindeberg, utredare

Tillbaka till toppen