Ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation

Remissvar på (Ds 2017:62), 20 februari 2018

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över förslagen i betänkandet. Utifrån myndighetens uppdrag avger DO följande yttrande.

I utredningen har det gjorts en analys av eventuella inskränkningar av skyddet för föreningsfriheten i artikel 11 i Europakonventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) samt regeringsformen. DO har i tidigare remissyttranden avseende betänkanden rörande utvidgning av den straffrättsliga regleringen för att motverka terrorism (SOU 2015:63, SOU 2016:40 och SOU 2017:72) framfört att det saknas en analys av hur efterlevnaden av diskrimineringsförbudet i artikel 14 Europakonventionen och diskrimineringslagen (2008:567) ska säkerställas. DO saknar även i denna utredning en analys av de konsekvenser föreslagen lagstiftning kan få utifrån diskrimineringsförbudet i Europakonventionen och diskrimineringslagen.

DO är av uppfattningen att det inte kan uteslutas att förslagen på utökad straffrättslig reglering riskerar att drabba vissa etniska och/eller religiösa grupper. I sammanhanget kan nämnas Kommittén för avskaffande av rasdiskriminerings rapport från år 2013 . Kommittén rekommenderade att Sverige skulle vidta åtgärder för att utvärdera effekterna av tillämpning av lagen om straff för terroristbrott, inklusive i fråga om minoritetsgrupper, för att säkerställa att det finns rutiner för att förebygga eventuell profilering från Polisens sida och diskriminering i rättskipningen. DO anser att det är angeläget att det i förslagen till utökad straffrättslig reglering görs en noga avvägd bedömning vad gäller tillämpningen av bestämmelserna och de eventuella risker för diskriminering som kan uppstå.

DO anser att frågeställningarna ovan bör bli föremål för fortsatta överväganden och att de tas i beaktande i översynen av den straffrättsliga lagstiftningen för att bekämpa terrorism (dir. 2017:14).

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2017/590) har fattats av diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg efter utredning och förslag från Anna Werner. I den slutliga handläggningen har också utredare Ammar Makboul och biträdande enhetschef Carolina Stiwenius samt enhetschef Lovisa Strömberg deltagit.

Agneta Broberg, Diskrimineringsombudsman

Anna Werner, Utredare

Tillbaka till toppen