Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande och den kompletterande promemorian Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande

Remissvar på SOU 2018:22, 12 november 2018

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående betänkande och promemoria.

DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på de förslag som presenteras i betänkandet och promemorian.

Beslut i detta ärende (LED 2018/232, LED 2018/372) har fattats av diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg efter utredning av experten Lars Lindgren och juristen Carl Lind. I den slutliga handläggningen har också enhetscheferna Peter Wråke och Lovisa Strömberg samt chefsjuristen Mattias Falk deltagit.

Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman

Lars Lindgren, expert

Tillbaka till toppen