Ekonomiska sanktioner mot terrorism

Remissvar på SOU 2018:27, 19 september 2018

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående betänkande. Diskrimineringsombudsmannen har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på de förslag som presenteras i betänkandet.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2018/303) har fattats av Agneta Broberg efter utredning och förslag från Anna Werner. I den slutliga handläggningen har också enhetschefen Peter Wråke och chefsjuristen Mattias Falk deltagit.

Agneta Broberg
Diskrimineringsombudsman

Anna Werner
Utredare

Den remitterade utredningen

Tillbaka till toppen