Datalagring – brottsbekämpning och integritet

Remissvar på SOU 2017:75, 25 januari 2018

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över aktuellt delbetänkande. Remissinstanserna ombeds särskilt yttra sig över förslagens förenlighet med EU-rätten samt det folkrättsliga kravet på att ha en effektiv brottsbekämpning.

DO vill utifrån sitt verksamhetsområde lämna följande synpunkter.

Utredningen resonerar på sidan 208 f. i delbetänkandet om tolkningen av EU-domstolens uttalanden i punkterna 108–111 i Tele2-domen, förenade målen C-203/15 och C-698/15, ECLI:EU:C:2016:970. I detta avseende anför utredningen bland annat att all lagring innebär ett integritetsintrång. Att rikta lagringen till en viss krets av personer (exempelvis i ett visst område eller personer med visst kön), utan att det finns någon konkret misstanke mot dessa personer, innebär rimligen en än större rättighetskränkning mot dessa människor.

DO delar utredningens bedömning i dessa avseenden. Det är under alla omständigheter angeläget att kommande lagstiftning ges en utformning som också motsvarar kraven i artiklarna 20 och 21 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2017/493) har fattats av diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg efter utredning och förslag från utredaren Linnea Sigeman. I den slutliga handläggningen har också enhetschefen Rickard Appelberg deltagit.

Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman

Linnea Sigeman, utredare

Tillbaka till toppen