Boverkets föreskrifter och allmänna råd om bostadsanpassningsbidrag

Remissvar 30 augusti 2018

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående förslag. DO avgränsar sina yttranden till sådana frågor som kan ha relevans för DO:s verksamhetsområde. DO har givet detta följande synpunkter.  

Medgivande att åtgärderna får utföras från ägare och nyttjanderättshavare

Anmälningar till DO och DO:s kontakter med civila samhället visar att det förekommer att personer med funktionsnedsättning nekas tillgång till tillgänglighetsåtgärder och därför upplever sig diskriminerade. Om en fastighetsägare nekar till ett medgivande till bostadsanpassning kan det få stora konsekvenser för den enskilde individen, i värsta fall kan personen bli tvungen att flytta. I sammanhanget vill DO därför ta upp det förslag som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) lämnade i samband med sitt remissvar på Boverkets rapport 2014:38, där de förespråkar en ordning som innebär att en fastighetsägare som nekar till att lämna medgivande till att anpassningsåtgärderna får utföras, särskilt ska motivera detta.

Redan med dagens regler kan diskrimineringslagens bestämmelser vara tillämpliga om ett medgivande vägras på annat än sakliga grunder. Ur ett diskrimineringsrättsligt perspektiv skulle ett krav på fastighetsägare att motivera sitt nekande kunna underlätta en sådan rättslig prövning. En ökad transparens i handläggningsprocessen kan därutöver bidra till att minska risken för diskriminering och öka möjligheten för personer med funktionsnedsättning att få sina rättigheter tillgodosedda.

DO skulle därför gärna se att SKL:s förslag bereds vidare i det fortsatta arbetet med att ta fram nya föreskrifter och allmänna råd om bostadsanpassningsbidrag.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2018/292) har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Anna Ericsson.  

 

Lovisa Strömberg, chef för utvecklingsenheten

Anna Ericsson, utredare

Tillbaka till toppen