Att främja tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning – en förutsättning för mediestöd

Remissvar 16 oktober 2018

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har beretts tillfälle att yttra sig över ovanstående promemoria. DO:s yttrande är avgränsat till frågor som rör DO:s verksamhetsområde.

Inledningsvis konstaterar DO att förbudet mot diskriminering vid tillhandahållande av varor och tjänster i 2 kap. 12 § diskrimineringslagen (2008:567) kan vara tillämpligt vid tillhandahållande av sådant material som tas fram med hjälp av det nya mediestödet.

Av diskrimineringslagens 1 kap. 4 § 3 framgår vidare att bristande tillgänglighet utgör en form av diskriminering. Med denna form av diskriminering avses att en person med funktionsnedsättning missgynnas genom att sådana åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning som är skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag och annan författning, och med hänsyn till de ekonomiska och praktiska förutsättningarna, varaktigheten och omfattningen av förhållandet eller kontakten mellan verksamhetsutövaren och den enskilde, samt andra omständigheter av betydelse. Av diskrimineringslagen följer således, bland annat vid tillhandahållande av varor och tjänster, vad som kan sägas vara en miniminivå med avseende på åtgärder för tillgänglighet.

Det aktuella förslaget är utformat som ett främjandekrav för att skapa incitament för att öka tillgängligheten. Av det remitterade materialet framgår dock inte hur detta krav är avsett att tillämpas i ett fall där en medieaktör visserligen har vidtagit vissa tillgänglighetsfrämjande åtgärder, men där tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning trots detta är så bristfällig att förbudet i form av bristande tillgänglighet överträds. Frågeställningen bör enligt DO:s mening uppmärksammas inom ramen för förslagets fortsatta beredning.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2018/411) har fattats av diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg efter utredning och förslag från Cecilia Asklöf. I den slutliga handläggningen har också chefsjuristen Mattias Falk deltagit.

 Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman

 Cecilia Asklöf, utredare

Tillbaka till toppen