Att bryta ett våldsamt beteende – återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld

Remissvar på SOU 2018:37, 9 oktober 2018

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående betänkande. DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på de förslag som presenteras i betänkandet.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2018/293) har fattats av Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från Magdalena Sievers.

Lovisa Strömberg, Chef för utvecklingsenheten

Magdalena Sievers, Utredare

Den remitterade utredningen

Tillbaka till toppen