Ändringar i jaktförordningen (1987:905) i syfte att underlätta för rullstolsburna personer med bestående rörelsehinder att jaga

Remissvar på N2017/07627/RS, 6 februari 2018

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående promemoria.

Generellt ställer sig DO positivt till förslagen i promemorian.

DO önskar dock lämna en synpunkt gällande begreppet "rörelsehinder" som används i såväl tidigare lagstiftning samt i nuvarande förslag. Rörelsehinder är numera ett begrepp som syftar på en begränsning som en person med rörelsenedsättning kan uppleva i relation till omgivningen. Ett mer korrekt begrepp att använda i sammanhanget torde istället vara "rörelsenedsättning", då detta syftar direkt på den nedsättning av den fysiska funktionsförmåga en person innehar.

Beslut i detta ärende (LED 2017/592) har fattats av Rickard Appelberg efter utredning och förslag från Sara Lemouré. I den slutliga handläggningen har också enhetschefen Lovisa Strömberg och utredaren Olle Andersson Brynja deltagit.

Rickard Appelberg, enhetschef rättsenheten samhällsliv och utbildningsväsende

Sara Lemouré, utredare

Tillbaka till toppen