Yttrande över promemorian Vissa skollagsfrågor- del 4

Remissvar på U2016/05181/GV, 27 februari 2017

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över promemoria som innehåller förslag till ändringar i skollagen (2010:800).. DO avgränsar sina yttranden till sådana frågor som kan ha relevans för DO:s verksamhetsområde. DO har givet detta inga synpunkter på de förslag som presenteras i promemorian.

Beslut i detta ärende (LED 2016/436) har fattats av chefen för Utvecklingsenheten Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från utredaren Ulrika Bertilsson.

Lovisa Strömberg, Chef för Utvecklingsenheten

Ulrika Bertilsson, Utredare

Tillbaka till toppen