Villkorlig frigivning – förstärkta åtgärder mot återfall i brott

Remissvar på SOU 2017:61, 13 september 2017

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående betänkande. Diskrimineringsombudsmannen (DO) avgränsar yttrandet till frågor av relevans utifrån myndighetens verksamhetsområde.

Utredningen konstaterar att intresset av samhällsskydd inte tillgodoses i sådan utsträckning att det är motiverat att ändra reglerna om villkorlig frigivning, bland annat mot bakgrund av de nackdelar som detta skulle medföra i form av rättsosäkerhet, bristande proportionalitet, förutsebarhet och likabehandling. DO delar denna bedömning. En förändring som innebär att lika fall inte behandlas lika ökar risken för att den dömde blir eller upplever sig bli diskriminerad.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2017/368 ) har fattats av enhetschefen Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från utredaren Anna Ericsson.

Lovisa Strömberg, Chef för utvecklingsenheten

Anna Ericsson, Utredare

Den remitterade utredningen

Tillbaka till toppen