Transportstyrelsens förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om skyddshjälm

Remissvar på Dnr TSV 2009-1908, 14 juni 2017

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har fått möjlighet att yttra sig över ovanstående förslag. DO avgränsar sitt yttrande till sådana frågor som kan ha relevans för myndighetens verksamhetsområde.

Transportstyrelsen föreslår att föreskrifternas avsnitt 3.5 som undantar sikher från kravet på skyddshjälm upphävs. Det torde inte helt kunna uteslutas att detta kan få betydelse i situationer som omfattas av diskrimineringslagen (2008:567), och som Transportstyrelsen konstaterat bör förbudet mot indirekt diskriminering beaktas i sammanhanget. Givet omständigheterna framstår dock jämförelsen med EU-domstolens dom av den 14 mars 2017, C-157/15, G4S Secure Solutions, EU:C:2017:203 som mindre relevant.

Det kan konstateras att den föreslagna ändringen avsevärt skulle begränsa möjligheten för sikher att använda de aktuella fordonstyperna utan att i strid med sin tro avstå från att bära turban. Av dessa skäl förekommer, som Transportstyrelsen konstaterat, i flera länder undantag från krav på att använda hjälm. Den intresseavvägning som Transportstyrelsen gjort ifråga om undantaget framstår enligt ombudsmannens mening dock inte som orimlig.

DO konstaterar i detta sammanhang att det av konsekvensutredningen framgår att det efter den föreslagna förändringen kommer att finnas en möjlighet att ansöka om enskilt undantag, och att sådana ansökningar kommer att prövas från fall till fall. Vid en sådan prövning kan det enligt DO:s mening bland annat finnas anledning att beakta om sökandens behov av att undantas från kravet på hjälm uppstått till följd av val som gjorts medan det aktuella undantaget ännu gällde. Ett exempel på det kan vara att sökanden är en person som innan undantaget upphävdes påbörjat en anställning som innefattar motorcykelkörning.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED ) har fattats av Rickard Appelberg efter utredning och förslag från Gustav Staaf. I den slutliga handläggningen har också chefsjuristen Mattias Falk deltagit.

Rickard Appelberg, Enhetschef, rättsenhet samhällsliv och utbildningsväsende

Gustav Staaf, Utredare

Tillbaka till toppen