Tillgång till upphovsrättsligt skyddat material för personer med läsnedsättning

Remissvar på Ds 2017:52, 21 december 2017

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående promemoria. DO:s remissvar är avgränsat till frågor som kan ha relevans för myndighetens verksamhet.

Sammantaget tillstyrker DO förslaget att genom en ny inskränkning i upphovsrättslagen ge personer med syn- eller annan läsnedsättning bättre tillgång till böcker och annat skriftligt material i tillgängligt format.

Det är en viktig förutsättning för personer med syn- eller annan läsnedsättning att kunna ta del av skrifter på likvärdigt sätt som andra personer utan funktionsnedsättning, för att i flera olika sammanhang och samhällsområden fullt ut kunna ta del av sina rättigheter. Skyldigheten att vidta åtgärder för tillgänglighet, särskilt att främja andra ändamålsenliga former av hjälp och stöd till personer med funktionsnedsättning för att säkerställa deras tillgång till information framgår även av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som Sverige ratificerat.

DO instämmer i att det är av vikt att den befintliga inskränkningen av upphovsrätten i 17 § upphovsrättslagen (nya 17 f §) kvarstår då den träffar en bredare grupp av personer med funktionsnedsättning, liksom andra slags verk än de skriftliga verk som den aktuella lagändringen syftar till.

DO anser dock att lagförslaget är otydligt vad avser vilka grupper som är berättigade. Exempelvis bör framgå att även personer med perceptions- eller lässvårigheter, eller andra inlärningssvårigheter som hindrar dem från att läsa tryckta verk i väsentligen samma utsträckning som personer utan en sådan funktionsnedsättning också omfattas av den föreslagna lagändringen. Det saknas också vägledning kring hur begreppen inlärningssvårigheter, perceptionssvårigheter samt lässvårigheter ska förstås.

DO vill slutligen framhålla att det är viktigt att tillämpningen av den föreslagna regleringen inte i praktiken leder till en större begränsning av berättigade personer jämfört med den tidigare regleringen, eller att den på annat sätt begränsar rättigheterna för personer med funktionsnedsättning enligt nuvarande 17 § upphovsrättslagen.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2017/498) har fattats av Rickard Appelberg efter utredning och förslag från Patricia Isakson Rivas. I den slutliga handläggningen har också enhetschefen Lovisa Strömberg deltagit.

Rickard Appelberg, enhetschef rättsenheten samhällsliv och utbildningsväsende

Patricia Isakson Rivas, utredare

Tillbaka till toppen