Svensk social trygghet i en globaliserad värld

Remissvar på SOU 2017:05, 29 augusti 2017

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående betänkande.

DO har de uppgifter som framgår av diskrimineringslagen (2008:567) och lagen (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen. Dessa lagar avser diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. DO har utifrån detta uppdrag följande synpunkter.
DO noterar att regeringen avser att arbeta vidare med de frågor som rör arbetslöshetsförsäkringen. I detta arbete bör enligt DO risken för åldersdiskriminering beaktas genomgående, inte minst gällande det av utredningen identifierade behovet av att ta bort åldersgränsen i 34 § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor. Även risker för åldersdiskriminering i icke gränsöverskridande situationer bör analyseras. DO vill i sammanhanget framhålla att myndigheten i en skrivelse till regeringen den 10 juli 2017 har föreslagit en förstärkning av skyddet mot åldersdiskriminering i arbetslivet genom att den så kallade 67-årsregeln i lagen (1982:80) om anställningsskydd tas bort.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2017/234) har fattats av Agneta Broberg efter utredning och förslag från utredaren Gustav Staaf. I den slutliga handläggningen har enhetscheferna Lovisa Strömberg och Rickard Appelberg samt chefsjuristen Mattias Falk deltagit.

Agneta Broberg
Diskrimineringsombudsman

Gustav Staaf
Utredare

Tillbaka till toppen