Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden

Remissvar på SOU 2016/91, 17 februari 2017

DO välkomnar åtgärder som syftar till att förhindra missbruk av reglerna om arbetskraftsinvandring och därigenom kan stärka arbetskraftsinvandrarnas ställning. DO avstår i huvudsak från att lämna synpunkter på de olika förslagen men betonar att det är angeläget att noga följa upp effekterna av regelverket.

Utredningen innehåller förslag som övervägts men där utredningen valt att inte gå vidare, till exempel krav på anställningsavtal eller förbud mot försämrade anställningsvillkor. Utredningen skriver på sidan 115 att om det infördes ett förbud mot omförhandling av anställningsvillkoren efter att tillstånd har beviljats skulle det innebära att arbetskraftsinvandraren får ett mycket starkare skydd jämfört med övrig arbetskraft på den svenska arbetsmarknaden. Utredningen ifrågasätter om det är motiverat att ge en grupp arbetstagare en särställning på arbetsmarknaden som ett så starkt skydd skulle innebära och att det också skulle kunna väcka frågan om det konstituerar diskriminering. Utredningen har dock inte närmare redogjort för på vilket sätt ett sådant skydd skulle konstituera diskriminering. DO menar att om frågan om diskriminering är ett bidragande skäl till att förslaget inte tas vidare bör den frågan belysas ytterligare.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2016/469) har fattats av Agneta Broberg efter utredning och förslag från Annika Höög. I den slutliga handläggningen har också enhetscheferna Peter Wråke och Lovisa Strömberg samt utredaren Ammar Makboul deltagit.

Agneta Broberg, Diskrimineringsombudsman

Den remitterade utredningen

Tillbaka till toppen