Stärkt skydd av sjukpenninggrundande inkomst för studerande

Remissvar på Promemoria S2017/04463/SF, 7 september 2017

Diskrimineringsombudsmannen har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på de förslag som lämnas i promemorian.

Beslut i detta ärende (LED 2017/373) har fattats av Rickard Appelberg efter utredning och förslag från Linnea Sigeman.

Rickard Appelberg
Enhetschef, rättsenhet samhällsliv och utbildningsväsende

Linnea Sigeman
Utredare

Tillbaka till toppen