Skolverkets förslag till föreskrifter och ändringar av vissa föreskrifter

Remissvar 6 november 2017

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över förslag avseende:

  • ändring av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:4) om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne,
  • Skolverkets föreskrifter om vad som krävs för att en lärares kompetens ska vara relevant för vissa ämnen i gymnasiesärskolan, och
  • ändring av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:130) om ämnesplan för ämnet specialidrott i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå.

DO har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen i denna remiss.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2017/441) har fattats av chefen för Utvecklingsenheten Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från utredaren Magdalena Sievers.

Lovisa Strömberg
Chef för Utvecklingsenheten

Magdalena Sievers
Utredare

Tillbaka till toppen