Skolverkets förslag till ändring av föreskrifter om ämnesplaner

vilka kurser som får erbjudas på nationella program, vad som krävs för ämnesbehörighet samt vilka motsvarigheter som nya ämnen och kurser har i Gy2000,

Remissvar på Skolverkets diarienummer 2016:01482, 20 april 2017

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovan nämnda förslag till ändring av föreskrifter i Skolverkets författningssamling (SKOLFS). DO avgränsar sina yttranden till sådana frågor som kan ha relevans för DO:s verksamhetsområde. DO har givet detta inte några invändningar mot förslagen, men vill lämna följande synpunkt.

Det är angeläget att digitala miljöer är tillgängliga för alla och anpassade till olika målgruppers och användares behov och förutsättningar. Därför är det viktigt att elever i samtliga ämnen som omfattas av Skolverkets förslag får möjlighet att utveckla kunskaper om hur tillgängliga digitala miljöer kan skapas och vilka lagar, riktlinjer och internationella standarder som utifrån ett diskrimineringsperspektiv styr detta arbete. En förutsättning för det är att lärarna har relevant och aktuell kunskap inom detta område.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2017/187) har fattats av chefen för Utvecklingsenheten Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från utredaren Magdalena Sievers.

Lovisa Strömberg
Chef för Utvecklingsenheten

Magdalena Sievers
Utredare

Tillbaka till toppen