Förslag till ändring av Skolverkets föreskrifter om vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om kursplaner för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå samt om kursplaner för särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå

Remissvar på SKOLFS 2012:18 och SKOLFS 2012:19, 15 juni 2017

Diskrimineringsombudsmannen har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen till ändringar i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:18) om kursplaner för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå samt Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:19) om kursplaner för särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå.

DO vill dock generellt betona vikten av att säkerställa att it-miljön i vuxenutbildningen är tillgänglig på ett sätt som möter varje deltagares individuella behov och förutsättningar.

I konsekvensanalysen uppges att det har genomförts en bedömning utifrån ett funktionshinders- och jämställdhetsperspektiv. Det framgår även att det förts resonemang kring vilka konsekvenser ändringarna kan medföra för de nationella minoriteterna. DO noterar att det saknas en redovisning av resultatet från detta arbete.

Beslut i detta ärende har fattats av chefen för Utvecklingsenheten Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från utredaren Magdalena Sievers.

Lovisa Strömberg
Chef för Utvecklingsenheten

Magdalena Sievers
Utredare

Tillbaka till toppen