Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap och likvärdighet, exklusive avsnitt 8.2

Remissvar på SOU 2017:35 exklusive avsnitt 8.2, 13 juli 2017

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har anmodats att yttra sig över ovanstående betänkande. DO vill utifrån sitt verksamhetsområde lämna följande synpunkter.

Utgångspunkter för en myndighetsöversyn (avsnitt 4.3)

Vad avser förslaget om en myndighetsöversyn vill DO särskilt rikta ljuset mot den pågående remitteringen av Bättre skydd mot diskriminering (SOU 2016:87), i vilken föreslås att diskrimineringslagens (2008:567) bestämmelser som rör skollagsreglerad verksamhet ska flyttas över till skollagen (2010:800). Det föreslås även att tillsynen förs över från DO till Skolinspektionen. Vidare berör också Organisationsöversyn av de statliga myndigheterna inom skolväsendet (Dir 2017:37) direkt detta förslag. DO vill påpeka vikten av att inom ramen för samtliga dessa processer beakta frågor som rör diskrimineringsförbudet och utbildningsanordnares skyldighet att enligt 3 kap. diskrimineringslagen bedriva ett arbete med aktiva åtgärder. Vad avser förslagen som rör den rättsliga regleringen kopplad till diskriminering i skollagsreglerade verksamheter hänvisar DO till myndighetens kommande remissyttrande över SOU 2016:87.

Stärkt forskningskapacitet för att möta skolans och lärarutbildningen behov (avsnitt 5.3)

DO delar kommissionens bedömning att det finns behov av praktiknära forskning som svarar mot direkta kunskapsbehov och som identifierats av lärare och skolledare i sitt arbete. Av de slutsatser som DO kan dra utifrån sitt tillsynsarbete inom skolområdet och från myndighetens kontakter med huvudmän, skolledare och lärare i olika utbildningssammanhang kan konstateras att det finns behov även av praktiknära forskning vad gäller såväl kunskap om och arbetssätt för att förbygga diskriminering och för att främja elevers lika rättigheter och möjligheter i skolan.

Insatser för en trygg lärmiljö som främjar studiero (avsnitt 9.1)

Kommissionen konstaterar att det finns många problem med lärandemiljöer på landets skolor. Som exempel uppges att elever inte känner sig trygga och att de upplever att de blir kränkta av både andra elever och av lärare. Även hög frånvaro lyfts som ett problem. De anmälningar som DO tar emot från elever och vårdnadshavare bekräftar denna bild och visar att förekomsten av diskriminering, det vill säga missgynnande och kränkande behandling som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna, ofta är en bidragande faktor Still en otrygg lärandemiljö och hög skolfrånvaro.

DO vill därför framhålla det förebyggande arbete med aktiva åtgärder som utbildningsanordnare ska bedriva enligt diskrimineringslagen som en viktig förutsättning för att skapa trygga och rättvisa lärmiljöer. DO anser att det även för detta arbete finns ett behov av både kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning om arbetssätt, metoder och strukturer som är effektiva och anpassade till de behov som finns i enskilda verksamheter.

Ökade inslag av stöd och stimulans (avsnitt 9.2)

DO delar kommissionens bedömning att det är viktigt med tidiga och förebyggande insatser för elever i behov av särskilt stöd. DO vill i detta sammanhang framhålla vikten av skolans generella arbete att skapa lärmiljöer som är tillgängliga för alla elever oavsett funktionsförmåga.

Sedan januari 2015 är bristande tillgänglighet en form av diskriminering. Det ingår följaktligen inom ramen för arbetet med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen att identifiera risker för bristfällig tillgänglighet på strukturell nivå och att vidta åtgärder för att undanröja dessa.

Det kan således vara lämpligt att inom ramen för den utredning som kommissionen föreslår för att utveckla ett nationellt sammanhållet system med forskningsbaserade metoder och arbetssätt gällande insatser för elever med behov av särskilt stöd även inkludera metoder och arbetssätt för att skapa tillgängliga lärmiljöer.

Avseende resursskolor påpekar kommissionen vikten av att elever i behov av särskilt stöd ska kunna få den hjälp de behöver i de reguljära skolorna (avsnitt 9.2.2.). DO instämmer i detta resonemang. Även här vill DO understryka vikten av skolornas arbete mot bristande tillgänglighet. Förekomsten av resursskolor får inte riskera att detta arbete åsidosätts i de ordinarie skolverksamheterna.

En stärkt och mer tillgänglig elevhälsa (avsnitt 9.3)

DO:s erfarenheter från tillsynen över skolans arbete mot diskriminering och trakasserier bekräftar kommissionens bild av att elevhälsans arbete många gånger består av åtgärdsinsatser för att lösa problem och akuta händelser som rör enskilda elever, och att detta sker på bekostnad av det främjande och förebyggande arbetet. DO anser därför att det är viktigt att inkludera skolans arbete med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen i den översyn och de utredningar som görs eller kommer att genomföras med fokus på elevhälsan.

Av de anmälningar som DO tar emot och som rör diskriminering i skolan framgår också att det förekommer skillnader i elevhälsans bemötande av elever utifrån faktorer som till exempel kön, könsidentitet eller könsuttryck. DO understryker därför vikten av att elevhälsan är tillgänglig och likvärdig för alla elever, oavsett kön, könsidentitet eller -uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller ålder. DO delar kommissionens bedömning att elevhälsans tillgänglighet och likvärdighet bör utredas.

Konsekvensanalys (avsnitt 14.14)

I konsekvensanalysen behandlas vilka konsekvenser förslagen har för möjligheter att nå de jämställdhets- och integrationspolitiska målen samt vilka konsekvenser som kan finnas för elever med funktionsnedsättning. DO anser att det hade varit önskvärt också med en konsekvensanalys utifrån ett samlat diskrimineringsperspektiv.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2017/226) har fattats av Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman, efter utredning och förslag från Magdalena Sievers, utredare på utvecklingsenheten. I den slutliga handläggningen har också Sofie Hellström, utredare på rättsenheten samhällsliv och utbildningsväsende samt enhetschefen Lovisa Strömberg deltagit.

Agneta Broberg, Diskrimineringsombudsman

Magdalena Sievers, Utredare

DO:s yttrande avseende avsnitt 8.2 i SOU 2017:35

Den remitterade utredningen

Tillbaka till toppen