Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap och likvärdighet, avsnitt 8.2

Remissvar på SOU 2017:35 avsnitt 8.2 Ökat nationellt ansvar för skolans finansiering, 13 juli 2017

Diskrimineringsombudsmannen, DO, avgränsar sina yttranden till sådana frågor som kan ha relevans för DO:s verksamhetsområde. DO har givet detta inte några synpunkter på de förslag som presenteras i avsnitt 8.2 i Skolkommissionens slutbetänkande.

I konsekvensanalysen behandlas vilka konsekvenser förslagen har för möjligheter att nå de jämställdhets- och integrationspolitiska målen samt vilka konsekvenser som kan finnas för elever med funktionsnedsättning. DO anser att det hade varit önskvärt också med en konsekvensanalys utifrån ett samlat diskrimineringsperspektiv.

Beslut

Beslut i detta ärende (LED 2017/226) har fattats av Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman, efter utredning och förslag från Magdalena Sievers, utredare på utvecklingsenheten. I den slutliga handläggningen har också Sofie Hellström, utredare på rättsenheten samhällsliv och utbildningsväsende samt enhetschefen Lovisa Strömberg deltagit.

Agneta Broberg, Diskrimineringsombudsman

Magdalena Sievers, Utredare

DO:s yttrande avseende övriga delar av SOU 2017:35

Den remitterade utredningen

Tillbaka till toppen